Attention! Achtung! Attenzione!

image-map-flag-webSwine fever in EuropeSchweinepest in EuropaPeste porcine en EuropePeste suina in EuropaPesta porcină în EuropaPomór świń w Europieчума по свинете в ЕвропаSertéspestis EurópábanMoru prasat v Evropěчума свиней в Европе

ASP Piktogramme Achtung

Fahne EN

Swine fever in Europe

Travellers to or from ASF-affected areas, especially livestock farmers, seasonal farm workers and long-distance drivers, must observe the following instructions:

 • Do not bring in food (meat or sausages) from affected areas.
 • The feeding of kitchen waste to domestic and wild pigs is prohibited.
 • Dispose of general food waste in closed containers.
 • Follow strict hygiene measures when hunting in ASF countries (cleaning of hunting clothes and equipment). Do not bring in hunting trophies.

Fahne DE

Schweinepest in Europa

Für Reisende in / aus ASP-betroffenen Gebieten, insbesondere Tierhalter, Saisonarbeiter auf landwirtschaftlichen Betrieben und Fernfahrer, gelten die folgenden dringenden Hinweise:

 • Bringen Sie keinen Reiseproviant (Fleisch- und Wurstwaren) aus den betroffenen Gebieten mit.
 • Das Verfüttern von Küchenabfällen an Haus- und Wildschweine ist verboten.
 • Entsorgen Sie generell Speiseabfälle in verschlossenen Müllbehältern.
 • Bei Jagden in Ländern mit ASP befolgen Sie strikte Hygienemass-nahmen (Reinigung der Jagdkleidung und Jagdgeräte). Verzichten Sie auf Jagdtrophäen.

Fahne FR

Peste porcine en Europe

Consignes pour les voyageurs qui séjournent dans des régions touchées par la PPA, en particulier les détenteurs d’animaux, les saisonniers travaillant dans des exploitations agricoles et les routiers :

 • Ne ramener aucune denrée alimentaire (viande / charcuterie) des régions touchées.
 • Interdiction de nourrir les porcs domestiques et les sangliers avec les déchets de cuisine.
 • Jeter tous les restes de repas dans des poubelles fermées.
 • Chasse dans des pays touchés par la PPA : respecter strictement les mesures d’hygiène (nettoyage des vêtements et des armes de chasse). Ne rapporter aucun trophée.

Fahne IT

Peste suina in Europa

I viaggiatori, in particolare detentori di animali, lavoratori stagionali in aziende agricole e camionisti, che si recano nei territori colpiti da PSA o provengono da questi territori devono osservare quanto segue:

 • non portare con sé dai territori colpiti provviste per il viaggio (carne e insaccati)
 • è vietato alimentare i suini domestici e i cinghiali con rifiuti di cucina
 • gettare i resti alimentari in contenitori ermetici per i rifiuti
 • in caso di viaggi venatori in territori colpiti da PSA seguire rigorosa-mente le misure igieniche (pulizia di indumenti e strumenti da caccia); rinunciare ai trofei di caccia.

Fahne RO

Pesta porcină în Europa

În cazul călătorilor către / din regiunile afectate de PPA, în special în cazul proprietarilor de animale, al lucrătorilor sezonieri în regiunile agricole și al șoferilor de tir sunt valabile următoarele indicații:

 • Vă rugăm să nu aduceți provizii de mâncare (produse din carne sau salam) din zonele afectate.
 • Este interzisă hrănirea cu resturi de mâncare a porcilor domestici și a celor sălbatici.
 • Vă rugăm să eliminați resturile de mâncare în saci de gunoi care se închid.
 • În cazul vânătorii în țările afectate de PPA, vă rugăm să respectați regulile stricte de igienă (curățarea echipamentului și a instrumentelor de vânătoare). Renunțați la trofeele de vânătoare.

Fahne PL

Pomór świń w Europie

Podróżujący do / z obszarów, w których potwierdzono występowanie ASP, a w szczególności hodowcy zwierząt, pracownicy sezonowi zatrudniani w gospodarstwach rolnych oraz zawodowi kierowcy powinni obowiązkowo przestrzegać poniższych wskazówek:

 • Nie wywozić artykułów spożywczych (mięso i wyroby wędliniarskie) z obszarów, na których występuje ASP
 • Zabronione jest karmienie świń i dzików odpadami kuchennymi.
 • Resztki żywności należy wyrzucać do zamkniętych pojemników.
 • W trakcie polowań w krajach, w których wykryto ASP, należy przestrzegać zasad higieny (czyszczenie odzieży i narzędzi myśliwskich). Należy zrezygnować z trofeów myśliwskich.

Fahne BG

чума по свинете в Европа

За пътуващите към/от зони, засегнати от АЧС, особено животновъди, сезонни работници в стопанства и шофьори на дълги разстояния, се прилагат следните задължителни изисквания:

 • Да не носят със себе си туристически запаси (месо и колбаси) от засегнатите райони.
 • Храненето на домашни и диви свине с кухненски отпадъци е забранено.
 • Хранителните отпадъци да се изхвърлят в затворени контейнери за отпадъци.
 • По време на лов в страни с АЧС да се спазват стриктни хигиенни мерки (почистване на ловното облекло и оборудване). Въздържайте се от ловни трофеи.

Fahne HU

Sertéspestis Európában

Az afrikai sertéspestissel fertőzött területeken élő és onnan érkező utasokra, különösen az állattartókra, a mezőgazdasági üzemek idénymunkásaira és sofőrjeire a következő sürgős utasítások érvényesek:

 • Ne hozzon magával húsételt (hús- és kolbászárut) az érintett területekről.
 • A konyhai maradékok megetetése a házi sertésekkel vagy a vaddisznókkal tilos.
 • Az ételmaradékot zárt szeméttároló tartályokban szállítsa el.
 • Az afrikai sertéspestissel érintett országokban történő vadászat során szigorú higiéniai intézkedések vannak életben (vadászruházat és vadászeszközök megtisztítása). Mondjon le a trófeákról.

Fahne CS

Moru prasat v Evropě

Pro osoby cestující do oblastí postižených AMP nebo z nich, zejména pro chovatele zvířat, sezonní pracovníky v zemědělských provozech a dálkové řidiče, platí následující naléhavé pokyny:

 • Nevozte s sebou z postižených oblastí žádné potraviny (masné výrobky nebo uzeniny).
 • Je zakázáno krmit domácí nebo divoká prasata kuchyňskými odpadky.
 • Zbytky pokrmů vyhazujte zásadně do uzavřených odpadních kontejnerů.
 • Při lovu v zemích s AMP dodržujte přísná hygienická opatření (čištění loveckých oděvů a loveckého vybavení). Nenechávejte si lovecké trofeje.

Fahne RU

чума свиней в Европе

Едущим в/из пораженных АЧС регионов, в частности, владельцам животных, сезонным работникам сельскохозяйственных предприятий и дальнобойщикам настоятельно рекомендуется:

 • Не брать в дорогу еду (мясные и колбасные изделия) из пораженных регионов.
 • Запрещено скармливать пищевые отходы домашним и диким свиньям.
 • Запрещено выбрасывать остатки пищи в закрытые мусорные контейнеры.
 • При охоте в странах с АЧС строго соблюдать правила гигиены (очистка охотничьей одежды и снаряжения). Не собирать охотничьи трофеи.

Letzte Änderung 17.05.2023

Zum Seitenanfang

https://www.blv.admin.ch/content/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp/asp-info.html